<

Kanagawa business opportunities

The governor Yuji Kuroiwa listened to the information and aspirations of Vietnamese businesses in seeking business opportunities in Kanagawa.

Like other Vietnamese enterprises, SotaTek hopes to receive practical help from the Kanagawa government such as organizing more cultural and business events. Specifically, sending more business delegations to Vietnam to exchange exchanges so that Japanese businesses from both sides have more opportunities and options in finding partners and customers.

The Kanagawa Prefectural Government through the Jetro Kanagawa organization has been extremely helpful in guiding SotaTek to establish a Japanese legal entity located in Yokohama, the capital of Kanagawa Prefecture. Although SotaTek later chose Tokyo instead of Yokohama as its first office location in Japan, SotaTek introduced another of its partners, LQA, to Jetro Kanagawa as a support of both sides, and LQA is conducting procedures to set up branches in Kanagawa. The governor thanks and acknowledges that this is a contribution of SotaTek to the development of the Kanagawa economy and wishes SotaTek will have many opportunities to cooperate with Kanagawa businesses.

---

Trong khuôn khổ hội thảo hợp tác đầu tư Kanagawa - Việt Nam với tư cách là một đại diện cho các doanh nghiệp Việt Nam đang hợp tác thành công với các doanh nghiệp Nhật anh Teddy đã được tiếp kiến thống đốc tỉnh trưởng của tỉnh Kanagawa và được ngài thống đốc Yuji Kuroiwa lắng nghe những thông tin cũng như nguyện vọng của phía doanh nghiệp Việt Nam trong việc tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại Kanagawa.

Cũng như các doanh nghiệp Việt Nam khác SotaTek mong được sự giúp đỡ thiết thực từ phía chính quyền Kanagawa như tổ chức thêm nhiều sự kiện giao lưu văn hóa và kinh doanh. Cụ thể là gửi thêm nhiều đoàn doanh nghiệp sang Việt Nam giao lưu để doanh nghiệp hai phía Nhật có nhiều cơ hội và lựa chọn hơn trong việc tìm kiếm đối tác, khách hàng.

Chính quyền tỉnh Kanagawa thông qua tổ chức Jetro Kanagawa đã có sự giúp đỡ hết sức nhiệt tình trong việc hướng dẫn SotaTek thành lập pháp nhân Nhật đặt tại Yokohama thủ phủ của tỉnh Kanagawa. Mặc dù sau đó SotaTek đã chọn Tokyo thay vì Yokohama làm nơi đặt văn phòng đầu tiên của mình ở Nhật nhưng SotaTek đã giới thiệu 1 công ty đối tác khác của mình là LQA với các đại diện Jetro Kanagawa và hiện tại LQA đang tiến hành thủ tục lập chi nhánh tại Kanagawa. Ngài thống đốc rất cảm ơn và ghi nhận đây là sự đóng góp của SotaTek cho sự phát triển của kinh tế Kanagawa và mong muốn SotaTek sẽ có nhiều cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp Kanagawa.

Leave a Reply

Fill out the form below and we will get in touch with you shortly.

    Newsletter    phonephonephone